Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Telekadó

Adatbejelentés (bevallás) kitöltése online

Telekadó adatbejelentés (bevallás)

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja telekadó adatbejelentését (bevallását). Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogi személyek esetében Hegyvidék fiókkal rendelkező magánszemélyek csak meghatalmazással nyújthatják be adatbejelentésüket (bevallásukat).

Adatbejelentést (bevallást) kell benyújtani

 • Önkormányzat illetékességi területén található telek után.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Mentes az adó alól

Törvény alapján

 • Épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész.
 • Mezőgazdasági művelés alatt álló telek.
 • Építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.
 • az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.
Rendelet alapján

 • Egylakásos lakóépülethez tartozó telekrész, ha a lakás hasznos alapterülete a 200 m2-t nem haladja meg, többlakásos lakóépülethez tartozó telekrész, ha a lakás hasznos alapterülete a 150 m2-t nem haladja meg.
(Nem illeti meg a vállalkozót az adómentesség az üzleti célt szolgáló telke (telekrésze) után. Az adómentesség az adóalanyt ahhoz a lakáshoz tartozó telekrész után illeti meg, amelyben életvitelszerűen lakik. Amennyiben a lakásnak több tulajdonosa van, az adómentesség akkor is megilleti az adóalanyokat, ha az említett feltétel legalább az egyik adóalany esetében fennáll.)
 • Mentes az adó alól az a telekrész, amelynek éves adója a 2.000 Ft-ot nem éri el.

Kedvezmények

 • Telken álló épületben lakó adózót kiskorú gyermekenként 10.000,- Ft adókedvezmény illeti meg.
 • A magánszemély adóalanyt azon övezetbe tartozó telek után, ahol a legnagyobb beépítési mérték 0 %, beépítetlen telek esetén 70 %, épülethez tartozó telekrész esetén 75 %-os, egyéb övezetbe tartozó telek esetén beépítetlen telek után 30 %, épülethez tartozó telekrész után 33 %-os adókedvezmény illeti meg. (2023. július 1-től ez a kedvezmény nem illeti meg a kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet alapján üdülő építési övezetbe sorolt ingatlanon fekvő telket.)
 • Az a magánszemély, aki igazolja, hogy az önkormányzat illetékességi területén megvalósuló csatorna- illetve vízhálózat vagy közút építésére, kivitelezővel kötött szerződés alapján befizetést teljesít, a befizetés támogatással csökkentett összegét maximum 500.000 Ft erejéig a befizetés évében esedékes telekadóból adókedvezményként érvényesítheti. Amennyiben az adó éves összege nem éri el az adókedvezményként érvényesíthető összeget, az adókedvezmény a befizetés évét követő 5 naptári évben esedékes adóval szemben is érvényesíthető. Abban az esetben, ha a beruházás az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló időszak alatt nem készül el, az adó újra előírásra kerül.
 • 2023. július 1-től amennyiben a kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet alapján üdülő építési övezetbe sorolt ingatlanon fekvő telek olyan övezetbe tartozik ahol a legnagyobb beépítési mérték 0 %, a magánszemély adóalanyt épülethez tartozó telekrész esetén 25 %-os adókedvezmény illeti meg.

Az adatbejelentés beküldésének módja:


1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével (kizárólag magánszemélyek esetén)

2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Adózás menüpontban a kiválasztott ügytípust követően elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével

Nem magánszemélyeknek az elektronikus ügyintézéshez Cégképviselet szükséges, erről bővebben az alábbi linken a Cégképviselet címszó alatt tud tájékozódni: https://eugyintezes.hegyvidek.hu/

ELŐZETES FELTÉTELEK

Magánszemélyek esetén

Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

Jogi személyek esetén

 1. Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges.
 2. A regisztrációt követően a magánszemély csak akkor nyújthat be adatbejelentést (bevallást), ha igazolja, hogy a jogi személy nevében eljárhat. Ehhez meghatalmazást illetve a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot kell eljuttatnia Önkormányzatunk Adóirodája részére. Ha ezt korábbi adatbejelentések (bevallások) benyújtásakor már megtette, úgy a regisztrációt és azonosítást követően benyújthatja adatbejelentését (bevallását).

DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK2024. január 1-től hatályos helyi adó rendelet
2023. január 1-től hatályos rendelet módosítások:
31/2022 (XI.29.) önk. rendelet
39/2021 (XII.16.) önk. rendelet

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Telekadó évi mértéke

 • Üres telek esetén 2019. december 31-ig 200 Ft,- /m2, 2020. január 1-től 350,- Ft/m2
 • Épülethez tartozó teleknél 2019. december 31-ig 150 Ft/m2, 2020. január 1-től 300,- Ft/m2
 • 2023. július 1-től a kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet alapján üdülő építrési övezetbe sorolt ingatlanon fekvő telek esetén 100,- Ft/m2
Telekadó számlaszám: 12001008-01253222-00100000