Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Lakáscsere

Lakáscsere

lakás, csere, bérleti jog csere, ingatlan csere, önkormányzati bérlakás csere

Lakáscsere esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástörvény) 29. §-ának rendelkezései az irányadóak.

29. § (1) A bérlő a lakás bérleti jogát - a bérbeadó hozzájárulásával - elcserélheti; a csereszerződést írásba kell foglalni.

(2) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető.

(3)Önkormányzati lakás esetén a bérbeadói hozzájárulás megadását és a csereszerződés érvényes megkötését megelőzően a bérbeadó - legalább 30 napos határidő megjelölésével - köteles az önkormányzati lakásra bérleti jogot szerző cserélő féltől kérni:

a) a lakásbérleti szerződésének, illetőleg a lakásbérleti jogviszonya fennállását tanúsító bérbeadó írásbeli nyilatkozatának,
b) lakástulajdonra történő csere esetén a tulajdonában álló lakóingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatának

az iratokhoz történő benyújtását.
 

Önkormányzati lakás esetén a bérbeadó megtagadhatja a cseréhez történő hozzájárulását, ha a cserepartner a (3) bekezdésben említett kérést a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a benyújtott okiratok, illetőleg - szükség esetén - a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A lakáscsere szerződéshez szükséges nyomtatványt - amely az ügyfélszolgálaton beszerezhető - a szerződő felek kitöltve benyújtják az önkormányzathoz.
Ez után megtörténik a szerződés vizsgálata, előkészítése, aláírása.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Lakáscsere szerződéshez nyomtatvány az ügyfélszolgálaton kérhető.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK