Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés engedélyezési eljárása

A felmentés engedélyezését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szabályozza.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - kérelmezheti az óvodai foglalkozások alóli felmentést. A kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be.

A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Különös méltánylást érdemlő esetben - a tárgyév április 15-éig benyújtott - újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A kérelem benyújtása


A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be. XII. kerületi lakosok esetében a területileg illetékes kormányhivatal: Budapest Főváros Kormányhivatal XII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 31-33/a, fsz. 5. szoba)

A kérelem elbírálása


A gyermek az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmenthető, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Amennyiben az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbetegszakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 50 nap.

Az ügyben eljáró hatóság: a területileg illetékes kormányhivatal.

Jogorvoslat


A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet indítani. A bíróság a keresetlevelet a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított harminc napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

Az alkalmazott jogszabályok:


  • 1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 2. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 3. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 4. 229/2012. (VII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK