Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Kommunális adó

Adatbejelentés (bevallás) kitöltése online

Kommunális adó adatbejelentés (bevallás)

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja kommunális adó adatbejelentését (bevallását).

Adatbejelentést (bevallást) kell benyújtani

Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak.

 • Lakás vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
 • Annak a magánszemélynek, aki január 1-jén a lakás haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Mentességek

 • Mentes az adó alól az, aki közgyógyellátásban, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, lakbértámogatásban, kiegészítő lakbértámogatásban, aktív korúak ellátásában, ápolási díjban, gyógyászati támogatásban, szociális ösztöndíjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. E mentesség 2020. január 1-től az adóalanyt azon egy lakás után illeti meg, amelyben életvitelszerűen lakik.
 • Mentes az adó alól továbbá a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője, a nem magánszemély tulajdonában álló lakást terhelő vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult
 • Mentes az adó alól a telek, valamint a 40 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás. 2023. január 1-től a mentesség az adóalanyt az után az egy lakás után illeti meg, amelyben életvitelszerűen lakik*.
 • 2023. január 1-től mentes az adó alól a lakás
  • ha a lakásba háromnál több gazdasági társaság székhelyként, telephelyként, vagy fióktelephelyként van bejelentve.
  • ha a lakásba három, vagy annál kevesebb gazdasági társaság van székhelyként, telephelyként, fióktelephelyként bejelentve, de a lakás tulajdonosa/vagyoni értékű jog jogosultja - vagy vele együtt élő hozzátartozója** (a továbbiakban: a lakás tulajdonosa) nem mindegyik gazdasági társaságnak tulajdonosa.
  • ha a lakásba három, vagy annál kevesebb gazdasági társaság van székhelyként, telephelyként, fióktelephelyként bejelentve, mindegyik gazdasági társaságnak tulajdonosa a lakás tulajdonosa, de nem él életvitelszerűen a lakásban.
 • 2024. január 1-től a 40 m2-t meghaladó, de 80 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterületű lakás után mentes a magánszemély kommunális adója alól az a nyugdíjas adóalany, aki az adóév január 1-jén a 65. életévét betöltötte. A mentesség az adóalanyt a tulajdoni, illetve jogosultsági hányada arányában az után az egy lakás után illeti meg, amelyben életvitelszerűen lakik.
* életvitelszerű tartózkodás: az a lakóingatlan, ahonnan a magánszemély életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
** hozzátartozó: a közeli hozzátartozó (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér), az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Kedvezmények

Önkormányzatunk kiskorú gyermeküket nevelő magánszemélyek számára adókedvezményt biztosít arra a lakásra vonatkozóan, amelyben életvitelszerűen együtt élnek.

A gyermek(ek) után járó m2 kedvezményt a lakás hasznos alapterületéből kell levonni és az így kapott alapterületre megállapítandó adót kell megfizetni az alábbiak szerint:

 • egy gyermekre 20 m2
 • két gyermekre 40 m2
 • három vagy annál több gyermek esetén gyermekenként további 12 m2

Ha a kedvezmény levonása után a lakás területe 40 m2-nél kevesebb értéket mutat, a lakás adómentessé válik.

2023. július 1-től a magánszemély kommunális adójából 19 500,-Ft-os kedvezmény illeti meg azt a 65. életévét betöltött nyugdíjas adóalanyt, akinek a nyugdíjon kívül más jövedelme nincs és annak összege nem haladja meg az adóévet megelőző évre vonatkozóan a KSH által közzétett átlagnyugdíj összegét, 2024. január 1-től a 200 000,-Ft-ot. Ez a kedvezmény az adóalanyt tulajdoni/jogosultsági hányada arányában, illetve amennyiben az adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévre vonatkozóan, akkor időarányosan illeti meg.

Az adatbejelentés beküldésének módja:

1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével
2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Adózás menüpontban a kiválasztott ügytípust követően elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével

ELŐZETES FELTÉTELEK

Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


Adatbejelentés kommunális adóról
Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

2020. január 1-től hatályos helyi adókról szóló rendelet
2018. január 1-től hatályos kommunális adó rendeletDÍJAK, BEFIZETÉSEK

Kommunális adó mértéke

A fizetendő adót a lakás hasznos alapterülete határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 40 m 2-t meg nem haladó lakás 2022. december 31-ig adómentes, 2023. január 1-től 15.000,- Ft/év
 • 40 m2-t meghaladó, de 80 m2-t meg nem haladó lakás 19.500,- Ft/év
 • 80 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb lakás után 26.500,- Ft/év
 • 120 m2-nél nagyobb lakás esetén 30.000,- Ft/év

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.
Magánszemélyek kommunális adója számlaszám: 12001008-00145499-00100001