Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Településképi véleményezés

Településképi véleményezés

Tervtanács, véleményezés, tervbírálat, településkép

A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le minden épület és építmény engedélyhez kötött építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására, felújítására irányuló építési, engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervvel kapcsolatban, az építési engedélyezési eljárást megelőzően. A településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni a fővárosi helyi védelem alatt álló építészeti örökség esetében; fennmaradási engedélyezési eljárás esetén; illetve ha az építési tevékenységet jogszabály egyéb tervtanács véleményezési feladatkörébe sorolja.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A településképi véleményezési eljárás ÉTDR felületen indítható, az Önkormányzat polgármesteréhez benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció és az erre rendszeresített kitöltött településképi véleményezési kérelem vagy azzal azonos adat tartalmú kérelem honlapon közzétett beadási napon történő feltöltésével.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet. A Hegyvidéki Tervtanács feladata, hogy véleményezze a polgármesterhez településképi véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt. A Hegyvidéki Tervtanács akadályoztatása esetén, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeletben maghatározott esetekben a Polgármester véleményét a Főépítész szakmai véleményére alapozza.

Az előre meghirdetett, a honlapon közzétett napokon tartott tervtanácsi ülésen a Hegyvidéki Tervtanács bírálja a tervet, a bírálatra a Tervező és rajta keresztül az Építtető is meghívást kap, azonban jelenlétük nem kötelező. A bírálatról a benyújtástól számított 15 napon belül jegyzőkönyvi kivonat készül, amit ÉTDR-en és szükség esetén, postai úton, a kérelmen megadott címen kap kézhez a kérelmező.

 

Ügyintézés a tervtanacs@hegyvidek.hu címen és a 06/70/938 9632 telefonszámon.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Építésztervező által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció.

Az építészeti-műszaki dokumentációt olyan tartalommal kell benyújtani, hogy arról a településképi illeszkedés, a településképi követelményeknek való megfelelés megítélhető legyen, és egyértelmű vélemény legyen alkotható.

Az építészeti-műszaki dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:


 • meglévő állapot helyszínrajza legalább M1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a meglévő építmények tetőfelülnézete, a meglévő terepviszonyok és a faállomány, tervezett állapot helyszínrajza legalább M1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása és a faállomány,
 • rövid építészeti-műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 • a kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak tartalmaznia kell egy külön fejezetet, mely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett értékre történő hatását és a követelményeknek való megfelelést,
 • a gépjárműelhelyezési kötelezettség változása esetén parkolómérleg,
 • a tervezési terület és környezetének bemutatása (fotódokumentációval),
 • tömegformálásra kiható eltérő szintek alaprajzai,
 • tervezéssel érintett homlokzat(ok) legalább M1:100-as léptékben ábrázolva, anyaghasználat egyértelmű meghatározásával és megjelenítésével,
 • metszetek, legalább M1:100-as léptékben ábrázolva, méretezve (legalább két egymásra merőleges nézetből, a megértéshez szükséges darabszámban), meglévő és tervezett terepvonal megjelenítésével,
 • látványtervek (pl.: makett, távlati képek, fotómontázs vagy egyéb digitális megjelenítés),
 • madártávlati légifotóba illesztett látványtervek új épület tervezése, vagy meglévő épület tömegét érintő átalakítása esetén (a légifotó az Önkormányzat honlapján elérhető MINERVA térinformatikai rendszerről tölthető le),
 • utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
 • meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén felmérési dokumentáció legalább M1:100-as léptékben,
 • a tervezett terepalakítás függvényében terepmetszet(ek) a teljes ingatlanon keresztül legalább M1:200-as léptékben,
 • értékvédelem alatt álló épület homlokzatfelújítása esetében homlokzat-színezési terv,
 • jelentős forgalomnövekedéssel járó építési tevékenység esetén forgalomszámláláson alapuló forgalomvizsgálati munkarész, továbbá a tervezett közlekedési rendszer bemutatása,
 • a változással érintett beépítési paraméterek megfelelőségének igazolására alkalmas méretezett idomtervek,
 • meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén szerzői jogi nyilatkozat.
 • Amennyiben az építési tevékenységgel érintett telek területe meghaladja az 5000 m2-t vagy az építmény legmagasabb pontja a 30 m-t, az építmény megjelenését a 3. mellékleten megadott látvány pontokból be kell mutatni.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.