Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Építményadó

Adatbejelentés (bevallás) kitöltése online

Építményadó adatbejelentés (bevallás)

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja építményadó adatbejelentését (bevallását). Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogi személyek nevében Hegyvidék fiókkal rendelkező magánszemélyek csak meghatalmazással nyújthatják be adatbejelentésüket (bevallásukat).

Adatbejelentést (bevallást) kell benyújtani

 • Építmény szerzése, építmény eladása, és minden adatváltozás esetén.
 • Nem lakás céljára szolgáló építmények után (pl. üdülő, gépjárműtároló, iroda, raktár, műhely, üzlet, stb.).
 • Nem lakás céljára használt lakásról****
 • Nem magánszemély tulajdonában álló lakás után.
 • Nem magánszemély vagyoni értékű jogával terhelt lakás után.
 • Magánszemély tulajdonában álló lakásról
  • ha nem magánszemély vagyoni értékű jogával terhelt, vagy
  • ha a lakásba háromnál több gazdasági társaság van székhelyként, telephelyként, fióktelephelyként bejelentve, vagy
  • ha a lakásba legfeljebb három gazdasági társaság van székhelyként, telephelyként, fióktelephelyként bejelentve és a lakás tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozója* valamelyik gazdasági társaságnak nem tulajdonosa***, vagy
  • ha a lakásba legfeljebb három gazdasági társaság van székhelyként, telephelyként, fióktelephelyként bejelentve és a lakás tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozója* mindegyik bejelentett gazdasági társaságnak tulajdonosa***, de nem él életvitelszerűen** a lakásban.
* hozzátartozó: a közeli hozzátartozó (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér), az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
** életvitelszerű tartózkodás: az a lakóingatlan, ahonnan a magánszemély életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál
***gazdasági társaság tulajdonosa: az a természetes személy, aki a gazdasági társaságban közvetlenül a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást ellenőrzést gyakorol a gazdasági társaság felett.
**** lakás céljára használt lakás: ha azt természetes személy lakja, vagy ha természetes személy nem lakja, akkor kizárólag a lakhatás célját szolgáló tárgyak (bútorok) tárolására használják, vagy üres.


Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Mentes az adó alól

Önkormányzati rendelet alapján
 • szükséglakás
 • a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség
 • az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére, valamint a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény
 • az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
Önkormányzati rendelet alapján
 • A magánszemély tulajdonában álló műterem (képző-, ipar-,fotó-, illetve ipari tervező- művészeti tevékenység céljára szolgáló helyiség). 2018. január 1-től ez a mentesség csak akkor érvényesíthető, amennyiben az adóalany, vagy a Ptk. Szerinti közeli hozzátartozója olyan alkotó tevékenységet végez, melyet a képviselő testület Oktatási és Kulturális Bizottsága művészeti és kulturális szempontból kiemelkedőnek ítél és e tevékenység az adózó vagy közeli hozzátartozójának a megélhetését szolgálja.
 • A magánszemély tulajdonában álló gépjárműtároló, ha azt az adóalany vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója* gépjárműadó alól súlyos mozgáskorlátozottság miatt mentes járművének tárolására használja.
 • Mentes az építményadó alól a társasházi közösség közös tulajdonában lévő helyiségek közül a lakások megközelítését szolgáló közlekedő; a központi fűtésére használt fűtőberendezés elhelyezésére szolgáló helyiségben a berendezés rendeltetésszerű használatához szükséges terület; a kizárólag tüzelőanyag tárolására használt helyiség; a padlás azon része, amely huzamos emberi tartózkodásra részben és időlegesen sem alkalmas és ezért használaton kívül áll; a légvédelmi óvóhely; a hulladékgyűjtő edények elhelyezésére szolgáló helyiség (szeméttároló). A mentesség nem illeti meg az adóalanyt a gépjármű elhelyezésére szolgáló, az ellenszolgáltatás fejében hasznosított helyiség, valamint az üzleti célt szolgáló épület, épületrész után
* hozzátartozó: közeli hozzátartozó (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér), az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Kedvezmények

 • Magánszemély adóalanyt a nem lakás céljára szolgáló építmény után 2016. január 1-től 2022. december 31-ig 5%-os, 2023. január 1-től 17 %-osadókedvezmény illeti meg. (2023. január 1-től ez a kedvezmény nem illeti meg a kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet alapján üdülő építési övezetbe sorolt ingatlanon fekvő üdülő építményt)
 • Társasházi közösség közös tulajdonában álló tároló helyiségek után – kivéve a mosókonyhát, szárító helyiséget, kerti tárolót, vasalószobát - az adóalanyt 2016. január 1-től 2022. december 31-ig 75 %-os, 2023. január 1-től 77 %-os adókedvezmény illeti meg. A kedvezmény nem illeti meg az adóalanyt a gépjármű elhelyezésére szolgáló, az ellenszolgáltatás fejében hasznosított helyiség, valamint az üzleti célt szolgáló épület, épületrész után. (2023. július 1-től ez a kedvezmény nem illeti meg a kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet alapján üdülő építési övezetbe sorolt ingatlanon fekvő üdülő építményt)
 • A nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő adóalanyt 90 %-os adókedvezmény illeti meg az életjáradék adásra kötelezett tulajdonában álló lakás után. A kedvezmény a 2017. december 31-ig megkötött életjáradéki szerződések esetében illeti meg az adóalanyt, amennyiben a szerződésben az adót az életjáradék adására kötelezett tőle nem vállalta át, és a lakásban az adóalany életvitelszerűen lakik. (2023. július 1-től ez a kedvezmény nem illeti meg a kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet alapján üdülő építési övezetbe sorolt ingatlanon fekvő üdülő építményt)
 • 2023. január 1-től a magánszemély adóalanyt a tulajdonában álló lakás után 74 %-os adókedvezmény illeti meg, ha a lakás legfeljebb három gazdasági társaság székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelephelyéül szolgál és a lakás tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosítottja, illetve vele közös háztartásban élő hozzátartozója mindhárom gazdasági társaságnak tulajdonosa.
 • 2023. július 1-től a kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet alapján üdülő építési övezetbe sorolt ingatlanon fekvő üdülő építmény esetén a magánszemély adóalanyt 75 % kedvezmény illeti meg

Az adatbejelentés beküldésének módja

1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével (kizárólag magánszemélyek esetén)

2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Adózás menüpontban a kiválasztott ügytípust követően elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével

Nem magánszemélyeknek az elektronikus ügyintézéshez Cégképviselet szükséges, erről bővebben az alábbi linken a Cégképviselet címszó alatt tud tájékozódni: https://eugyintezes.hegyvidek.hu/

ELŐZETES FELTÉTELEK

Magánszemélyek esetén

Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

Jogi személyek esetén

 1. Adatbejelentés (bevallás) benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges.
 2. A regisztrációt követően a magánszemély csak akkor nyújthat be adatbejelentést (bevallást), ha igazolja, hogy a jogi személy nevében eljárhat. Ehhez meghatalmazást illetve a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot kell eljuttatnia Önkormányzatunk Adóirodája részére. Ha ezt korábbi adatbejelentések (bevallások) benyújtásakor már megtette, úgy a regisztrációt és azonosítást követően benyújthatja adatbejelentését (bevallását).

DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOKAdatbejelentés az építményadóról Főlap

Adatbejelentés az építményadóról B jelű betétlap

Adatbejelentés az építményadóról A jelű betétlap

Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Adatbejelentés kiegészítő lap

2024. január 1-től hatályos helyi adó rendelet

2023. január 1-től hatályos rendelet módosítások:
31/2022 (XI.29.) önk. rendelet
39/2021 (XII.16.) önk. rendelet

2020. január 1-től hatályos helyi adókról szóló rendelet
2018. január 1-től hatályos építményadó rendelet


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Az építményadó éves mértéke

2017. január 1-től 2019. december 31-ig 1846,- Ft/m2,
2020. január 1-től 2022. december 31-ig 1.930,- Ft/m2,
2023. január 1-től 2190,- Ft/m 2.

Az építményadó mértéke az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátását biztosító tevékenység céljára szolgáló építmény után 200 Ft/m 2.

2023. július 1-től az építményadó mértéke a kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet alapján üdülő építési övezetbe sorolt ingatlanon fekvő üdülő építmény esetén 1.600,- Ft/m2.

Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A 2 darab befizetési csekket az Adóigazgatási Iroda minden év elején megküldi. Jogi személyeknek az adót átutalással kell megfizetniük.

Építményadó számlaszám: 12001008-00155660-00100004