Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

gyermekétkeztetés, kedvezmény, szünidei gyermekétkeztetés

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, és - ha a törvényben foglalt feltételeknek megfelel - a szünidei gyermekétkeztetésnek az igénybevételére,
b) pénzbeli támogatásra, amennyiben tárgyév augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennáll a jogosultsága,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmekről a Jegyző dönt.

Ki JOGOSULT AZ ELLÁTÁSRA

A jogosultság annak a gyermeknek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 47.025 Ft-ot.

Ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg/súlyosan fogyatékos, a jövedelmi értékhatár 51.300 Ft. Szintén ez az értékhatár az olyan nagykorúvá vált gyermek esetében is, aki a 18. születésnapját megelőző második hónap első napja, valamint a 18. születésnapját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, és aki nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és nem töltötte be a 25. életévét.

A jogosultság további feltétele, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához címzett, de a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.


VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt, ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján lehet benyújtani.

A Népjóléti Iroda ügyfélfogadása:

Cím: 1126 Budapest, Ugocsa utca 11. (bejárat a Királyhágó tér felől)

Ügyfélfogadási napok:

hétfő: 13:00-17:30
szerda: 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

Telefonszámok: (06 1) 224-5900/mellékek: 5146, 5154, 5111, (06 1) 224-59-32

06/70/938-8511, 06/70/938-8475, 06/70/938-8478, 06/70/938-8476

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. Sommás eljárásnak csak akkor van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, tehát a döntés meghozatalához szükséges minden információ rendelkezésre áll és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


A kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Népjóléti Irodán is átvehető. A kitöltött kérelemhez szükséges mellékleteket a kérelem formanyomtatvány 7. oldala tartalmazza.


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

A gyámhatósági eljárás költség- és illetékmentes.