Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Társasházak törvényességi felügyelete

Társasházak törvényességi felügyelete

Társasház, közgyűlés, alapító okirat, közös képviselő, SZMSZ, meghívó

A társasházak működésének törvényességi felügyeletét a társasház címe szerint illetékes jegyző látja el. Összeférhetetlenségi ok: amennyiben az önkormányzat társasházi tulajdonostársként, társasházkezelőként vagy közös képviselőként érintett.

Az eljárás keretében ellenőrzésre kerül, hogy a társasház dokumentumai, működése és határozatai megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben bírósági, hatósági eljárásnak van helye, gazdasági vagy célszerűségi szempontok sem vizsgálhatók.

A veszélyhelyzet idejére vonatkozó rendkívüli előírások:

A társasházak - a társasházakról szóló jogszabályoktól eltérően - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet rendelkezései szerint működhetnek jelenleg az alábbiak szerint:

A társasház közgyűlést tarthat.

Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, és ezekben az ügyekben a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben 2021. október 15. napjáig kell a közgyűlésnek döntenie.

Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, a közös képviselő (intézőbizottság) az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb 2021. október 15. napjáig köteles a feladatait - változatlan díjazás mellett - ellátni.

Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt az előző bekezdésben foglaltakon kívüli okból szűnt meg, vagy a közös képviselő (intézőbizottság) a veszélyhelyzet folytán nem volt képes ellátni a feladatait, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el. Számvizsgáló bizottság hiányában, vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem volt képes eljárni, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja.

A veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig irányadó szabályok szerint csökkent létszámmal eljáró intézőbizottság az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig látja el a feladatait.

Az előző három bekezdés szerinti esetben az új közös képviselőt (intézőbizottságot) 2021. október 15-ig kell megválasztani, feltéve, hogy erről a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés.


AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  • bejelentés benyújtása (bejelentéssel kizárólag társasházi tulajdonostárs és meghatalmazottja, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet)
  • 30 napon belül döntés a törvényességi felügyeleti eljárás indításáról, vagy nem indításáról, eljárás indítása esetén annak lefolytatása
  • a társasház jogszabálysértő működése megállapítása esetén felhívás a törvényesség 60 napon belüli helyreállítására
  • a határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül a jegyző keresettel fordulhat a társasház, illetve közös képviselője ellen bírósághoz. A bíróság megsemmisítheti a közgyűlés jogszabálysértő, vagy az alapító okiratba, SZMSZ-be ütköző határozatát és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el, vagy összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel. A közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével szemben a bíróság bírságot szabhat ki.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • írásbeli bejelentés
Csatolandók a bejelentéssel egyidejűleg:

  • közös képviselő (intézőbizottsági elnöke) megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv kivonata,
  • tulajdonos kérelmező esetén a tulajdonjogát igazoló 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lap
  • meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás (Ptk. szabályai szerint),
  • jogsértést megalapozó dokumentumok (amennyiben rendelkezésre állnak).

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj és illetékmentes.