Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Társasházak törvényességi felügyelete

Társasházak törvényességi felügyelete

Társasház, közgyűlés, alapító okirat, közös képviselő, SZMSZ, meghívó

A társasházak működésének törvényességi felügyeletét a társasház címe szerint illetékes jegyző látja el. A jegyző nem vehet részt az eljárásban amennyiben az önkormányzat társasházi tulajdonostársként, társasházkezelőként vagy közös képviselőként érintett.

Az eljárás keretében ellenőrzésre kerül, hogy a társasház dokumentumai, működése és határozatai megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. Az eljárás keretében a társasház működésének gazdasági vagy célszerűségi szempontjai sem vizsgálhatók.


AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  • bejelentés benyújtása (bejelentéssel kizárólag társasházi tulajdonostárs és meghatalmazottja, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet)
  • 30 napon belül döntés a törvényességi felügyeleti eljárás indításáról, vagy nem indításáról, eljárás indítása esetén annak lefolytatása
  • a társasház jogszabálysértő működése megállapítása esetén felhívás a törvényesség 60 napon belüli helyreállítására
  • a határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül a jegyző keresettel fordulhat a társasház, illetve közös képviselője ellen bírósághoz. A bíróság megsemmisítheti a közgyűlés jogszabálysértő, vagy az alapító okiratba, SZMSZ-be ütköző határozatát és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el, vagy összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel. A közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével szemben a bíróság bírságot szabhat ki.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Írásbeli bejelentés.

Csatolandók a bejelentéssel egyidejűleg:

  • közös képviselő (vagy intézőbizottság elnöke) kérelmező esetén a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv kivonata
  • tulajdonos kérelmező esetén a tulajdonjogát igazoló 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lap
  • meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás (Ptk. szabályai szerint),
  • jogsértés valószínűsíthetőségét megalapozó dokumentumok

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj és illetékmentes.

A Társasházi törvény közös képviseletet érintő változásai

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 55/A-55/D §-aiban foglalt (hatályba lépését többször elhalasztott) módosításai 2024. október 1. napján lépnek életbe.

A módosítások szerint a közös képviselők kötelesek a közzététel céljából az ingatlanügyi hatóságnál vezetett nyilvántartásba, meghatározott adataik megadásával bejelentkezni és a társasház számviteli szabályok szerinti beszámolóit az ingatlanügyi hatóságnál letétbe helyezni.

A bejelentkezés elmaradása esetén a megválasztott tisztségviselő nem láthatja el a közös képviselői feladatokat.

A bejelentkezési kötelezettség nem a jegyzőnél, hanem az ingatlanügyi hatóságnál fog fennállni.