Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Udvarzöldítés pályázat

Kertjeinkben a természet program - Udvarzöldítés pályázat

A Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) a sűrűbben beépített kerületrészek zöldfelületeinek növelése érdekében pályázatot hirdet társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek belső udvarainak fejlesztésére.
A pályázat a Kertjeinkben a természet program részeként valósul meg, amelynek célja, hogy az önkormányzat ösztönözze, támogassa és díjazza a természetközeli kertek kialakítását és fejlesztését.
A természetközeli kertet a kialakított élőhelyek változatossága és a benne élő növények, állatok sokfélesége testesíti meg. Olyan kert, amely amellett, hogy gyönyörködtet, aktív pihenési lehetőséget nyújt, családi és baráti összejövetelek színtere, de dús növényzete számos állat számára nyújt táplálékot, fészkelő- és búvóhelyet. Olyan kert, amely gondoskodik a csapadékvíz megtartásáról, amelyben a talaj élő és vegyszermentes, ahol visszapótlódik a tápanyag.
A bírálati szempontok között a Támogató a természetközeli kert megvalósulását szolgáló elemek meglétét, a fejlesztési tervek ezirányú törekvéseit kiemelten szerepelteti.

Támogatási keretösszeg
Bruttó 8.000.000 Ft, melyet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet biztosít.

Pályázók köre
Budapest Főváros XII. kerületében a Németvölgyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Csörsz utca – Avar utca – Győri út – Márvány utca – Alkotás utca – Magyar Jakobinusok tere – Krisztina körút – Sándy Gyula köz – Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Városmajor utca (mindkét oldala) – Kék Golyó utca által határolt területen lévő társasház, lakásszövetkezet pályázhat.

Támogatható tevékenységek
A pályázat keretében a Támogató és a Pályázó közötti szerződéskötést követően megkezdett alábbi tevékenységek számolhatók el:
 • a pályázati kiírás megjelenését követően, maximum a teljes tervezett költségvetés 10%-áig: műszaki vizsgálatok, részletes tervezés díja;
 • az elnyert támogatási összeg minimum 40%-ában: növények (fák, cserjék, lágyszárúak, kúszónövények, fűszernövények, stb.), palánták, fűmag, vetőmagok beszerzése és telepítése, termőföld és természetes talajjavító és tápanyagpótló szerek beszerzése, földmunkák;
 • magaságyások, közösségi kiskertek kialakítása, valamint ezek kialakításához szükséges alapanyagok beszerzése;
 • növénykonténerek, virágládák, valamint a kapcsolódó szükséges alapanyagok beszerzése;
 • kertrendezés, beleértve a burkolatbontási (aszfalt, beton) munkálatokat, sitt elszállítását, és egyéb szállítási munkákat;
 • alapanyagok beszerzése kerti elemek, bútorok készítéséhez, kerti bútorok beszerzése;
 • kerti csap, kerékpártároló, kerékpártámasz beszerzése;
 • vízáteresztő gyalogos burkolatok, tipegők létesítése;
 • a jogszabályi előírások (a fás szárú növények védelméről szóló 58/2018. (XII. 17.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Önkörmányzati rendelete) betartásával végzett növényorvosi, favédelmi, faápolási munkák, valamint a kapcsolódó eszközök beszerzése, Magyar Faápolók Egyesülete által minősített faápoló szakember megbízása;
 • zöldfal kialakításához szükséges elemek beszerzése, zöldfal kialakítása;
 • futónövényekhez rács, háló beszerzése;
 • tetőkert, zöldtető kialakításához szükséges elemek beszerzése, tetőkert, zöldtető kialakítása;
 • csapadékvízgyűjtő rendszer kialakítása, csapadékvíz tárolására és helyben hasznosítására szolgáló eszközök beszerzése és telepítése, késleltetett hálózatba visszaengedésre szolgáló eszközök beszerzése és telepítése;
 • öntözőrendszer kiépítése, felújítása;
 • kerti tó kialakítása;
 • állatbarát eszközök (vadon élő állatok – például békák, sünök, mókusok, rovarok, madarak számára), vagy azok alapanyagainak beszerzése;
 • kerti szerszámok beszerzése vagy bérlése, munkagépek bérlése.
A támogatást kizárólag pályázat útján lehet igénybe venni, és csak olyan munkákra, melyeket a pályázat elbírálása előtt nem kezdtek meg.

Nem támogatható tevékenységek
 • nem vízáteresztő burkolat lerakása, javítása;
 • komposztáló eszköz beszerzése (a Támogató komposztálási programjának keretében igényelhető);
 • madárodú és madáretető beszerzése (a Támogató madárbarát programjának keretében igényelhető);
 • az Udvarzöldítési pályázaton korábban elnyert támogatásból finanszírozott tevékenységek;
 • a Fővárosi Önkormányzat által kiírt Égigérő fű pályázaton elnyert támogatásból finanszírozott tevékenységek.
A támogatás formája és mértéke
 • támogatási összeg: pályázóként min. bruttó 100.000 Ft, maximum bruttó 800.000 Ft;
 • a támogatás formája: vissza nem térítendő, pénzbeli támogatás, utófinanszírozás;
 • a támogatás mértéke: a projekt összköltségének maximum 50%-a;
 • a nyertes Pályázó önrésze: a projekt összköltségének minimum 50%-a.
Kötelező vállalások
A Pályázó
 • a pályázat előtt fennálló állapothoz viszonyítva kimutathatóan megnövekedő zöldfelületi arányt, fejlesztéssel érintett zöldfelületi arányt hoz létre;
 • vállalja, hogy a zöldfelület kialakítására, zöldfelület fejlesztésre fordított költség aránya az összköltséghez viszonyítva eléri az 50%-ot;
 • vállalja a természetközeli szempontú kialakítást (ld. 5. számú melléklet (természetközeli kert útmutató);
 • vállalja, hogy a pályázati támogatásból kialakított zöldfelület fenntartását, a beszerzett eszközök állagának megóvását, a beszerzési és kivitelezési tevékenységek megvalósulását követő minimum 24 hónapig biztosítja (projekt fenntartási időszak);
 • a Támogató számára biztosítja a lehetőséget a projekttel érintett terület megtekintésére, a projektmegvalósítási és a fenntartási időszakban is.
A bírálat során előnyt jelentő szempontok
 • a pályázatban előírtnál nagyobb mértékű önrész vállalása;
 • a pályázatban elvárt 50%-nál magasabb a közvetlenül zöldfelület kialakítására, fejlesztésére fordított költség részaránya;
 • több Pályázó összefog és egy olyan közös projekttervvel pályázik, amely egy egész tömböt érint, és a belső udvarok egybenyitását teszi lehetővé.
Határidők
Pályázat benyújtása: a pályázat meghirdetését követően folyamatos, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig
Pályázat elbírálása: folyamatos, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig
Megvalósítás: a Támogatási szerződés megkötését követő 1 év
Elszámolási határidő: a megvalósítási határidőt követő 60 nap

A pályázat benyújtásának módja, hiánypótlás
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, Hegyvidék Fiókon keresztül lehet benyújtani.
Hiánypótlásra maximum egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlásra felszólító email Támogató általi elküldését követő 5 munkanapon belül. A hiánypótlást kizárólag elektronikus úton, Hegyvidék Fiókon keresztül lehet benyújtani.
A pályázat benyújtása nem jelenti a támogatás elnyerését.

A pályázati dokumentáció tartalma
 1. Hiánytalanul kitöltött és szabályszerűen aláírt 1. számú melléklet (pályázati adatlap).
 2. Társasház esetében az alapító okirat másolata.
  Társasházzá nem alakult épületeknél a tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi, hiteles másolata.
 3. 3. Társasház esetében közgyűlési határozat, amelyben rögzítik a pályázati feltételek elfogadásának tényét, és megnevezik a közös képviselőt, vagy azt a személyt, aki a pályázat ügyében a Támogatónál eljárni és jognyilatkozatot tenni jogosult.
  (Példa a határozati pontra: "A társasház közgyűlése elfogadja a Hegyvidéki Önkormányzat (mint Támogató) által meghirdetett udvarzöldítési pályázat kiírásában foglalt feltételeket, és megbízza [név] közös képviselőt, aki a pályázat ügyében a Támogatónál eljárhat, jognyilatkozatot tenni jogosult.")
  Amennyiben nem társasház pályázik, a tulajdonosok egyetemleges nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy ki jogosult a pályázat ügyében a Támogatónál eljárni, és jognyilatkozatot tenni.
 4. Társasház esetén nyilatkozat arról, hogy a megpályázott munkákhoz szükséges önrész rendelkezésre áll.
  Nem társasház esetén a tulajdonosok nyilatkozata arról, hogy a tulajdoni hányadukra jutó befizetést a munkák elvégzéséhez biztosítják.
 5. Társasház esetén a közös képviselő, vagy a társasházat képviselő személy, nem társasház esetén a tulajdonostársak nevében eljáró személy nyilatkozata arról, hogy a fejlesztési munkát a társasházi közösség, vagy a tulajdonosok a Támogatási szerződés hatályba lépését követő 1 éven belül felhasználják.
 6. A projektterv, amelyben a Pályázó bemutatja
  - a jelenlegi állapotot fotókkal illusztrálva (min. 3, max. 5 db fotó).
  - a jelenlegi és a tervezett állapotot, egy-egy felülnézeti ábrával illusztrálva (helyszínrajz), amely északjellel, méretezéssel, az értelmezhetőséget segítő feliratokkal, jelmagyarázatokkal van ellátva.
  - a zöldfelületi arány változásának mértékét.
  - a költséghatékony megvalósítást, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek a fejlesztést követő fenntartást biztosítják.
  - a tervezett anyaghasználatot (pl. növények, kerti elemek, stb.).
  - az egyéb releváns információkat.
 7. A 2. számú melléklet (költségbecslés) hiánytalanul kitöltve, excel és pdf fájlban.
 8. A 3. számú melléklet (alapadatok) hiánytalanul kitöltve, excel és pdf fájlban.
 9. A 4. számú melléklet (közpénz nyilatkozat) hiánytalanul kitöltve és szabályszerűen aláírva.
A pályázatban szereplő nyilatkozatokat szabályszerűen aláírva kell benyújtani.

A bírálat menete
A pályázatok elbírálása a rendelkezésre álló keret függvényében folyamatosan történik, a keret kimerüléséig.
A hiánytalanul benyújtott pályázati anyag és – amennyiben szükséges – a helyszíni szemlék alapján a pályázatokról és a támogatás mértékéről a Zöld Bizottság dönt.
A Támogató fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamint az adható támogatás összegét csökkentse.
A pályázat eredményéről a Pályázó külön értesítést kap, a Támogatási szerződést az értesítést követő 30 napon belül küldi meg a Támogató.

Általános szerződési feltételek
A Támogató és a támogatást elnyert Pályázó (Támogatott) között létrejövő Támogatási szerződés megkötése a pályázati támogatás biztosításának alapfeltétele. A Támogatási szerződés tartalmazza a támogatás célját, összegét, a finanszírozás módját, a támogatás felhasználásának határidejét, az elszámolás határidejét, az elszámolás és a felhasználás ellenőrzésének módját, valamint a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
A pályázaton elnyert támogatás összege nem növelhető. Amennyiben a kivitelezésnél a költségek meghaladják az előirányzatot, a többletköltséget a Támogatott viseli. Amennyiben a kivitelezési költség kevesebb, mint az előirányzott, a Támogató fenntartja megának a támogatás arányos csökkentésének a jogát.

Amennyiben a pályázat beadása után a közös képviseletben változás történik, az erről szóló közgyűlési határozatot, illetve nem társasház Támogatott esetén a tulajdonosok nyilatkozatát az elszámoláskor mellékelni kell.
Azon támogatottak részére, akik az elszámolási határidőig nem számolnak el az elnyert támogatással, az elnyert összeg nem kerül kifizetésre. Az elszámolási határidő módosítására csak akkor van lehetőség, amennyiben
 • a Támogatottnál előre nem látható pénzügyi nehézségek következnek be;
 • a szerződés szerinti munkák nem a Támogatottnak felróható okból hiúsulnak meg, húzódnak el, és ez a határidő módosítását indokolja;
 • egyéb, különösen indokolt esetben.

Az elszámolási határidő módosítására irányuló kérelemben az említett körülményeket igazolni kell. A kérelemről a polgármester dönt.
Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott és lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási vagy visszafizetési késedelemben van.
A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzeket hatékonyan, költségtakarékosan felhasználni.
A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül elszámolást kell benyújtania a Támogató felé.

A támogatás kifizetésének menete
A pályázattal elnyerhető támogatás utófinanszírozott. A támogatás folyósításának feltétele a részletes költségkimutatás és az ahhoz mellékelt számlák ellenőrzése, valamint a pályázó által készre jelentett műszaki megvalósulás ellenőrzését szolgáló helyszíni jegyzőkönyv felvétele.
A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló időtartam a szerződéskötéstől számított 1 év.

Adatkezelési információk
Az adatvédelmi tájékoztató a Támogató honlapján elérhető: adatvédelmi tájékoztató
A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázati anyagában szereplő fényképes anyagokat a Támogató saját kommunikációs céljaira felhasználja.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

1. számú melléklet (pályázati adatlap)
2. számú melléklet (költségbecslés)
3. számú melléklet (alapadatok)
4. számú melléklet (közpénz nyilatkozat)

DÍJAK, BEFIZETÉSEK