Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Nemzetiségi Önkormányzatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
BPM-ÁHI/4093-8/2017
A Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése a 2017. évi könyvvezetési kötelezettséggel, a 2011. évi CXCV.tv. 70.alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekkel és az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatban.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai: -

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: -

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: -

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: -

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

  II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

  1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

  III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

  1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

  3.3. Működés

  I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

  1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: -
  2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: -
  3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: -

  II. Közzétételi egység: Támogatások

  1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

  1. Tamási Áron Általános Iskola és Oktatást Támogató Alapítvány
  2. Apró Kezek Alapítvány
  3. Tamási Áron Általános iskola és Két Tannyelvű Gimnázium

   2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

   1. Nemzetiségi diákcsoport weimari utazásának támogatása
   2. Sváb hagyományőrző fellépő ruhák támogatása
   3. Anyaországi német nyelvi tábor szervezése utazással

    3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
    1. 150.000,- Ft
    2. 200.000,- Ft
    3. 600.000,- Ft

     4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

     1. Budapest-Weimar
     2. Budapest, XII.
     3. Budapest-Obervallach

      III. Közzétételi egység: Szerződések

      1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
      A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
      Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.: -

      IV. Közzétételi egység: Koncessziók

      1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): -

      V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

      1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei: -

      VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

      1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: -

      VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

      1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről: -