Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Új szabályozási terv

Törvény és új szabályozási terv készül a csillebérci üdülőtelepre azzal a céllal, hogy elősegítse a terület kusza tulajdonviszonyainak, illetve ezzel összefüggésben számos probléma rendezését. Milyen változást jelentenének az új szabályok a csillebérciek számára? Egyebek mellett erről beszélgettünk Szabó-Kalmár Évával, a polgármesteri hivatal városrendezési és főépítészi irodájának vezetőjével.

Mi az oka, hogy épp a csillebérci üdülőterület küzd hosszú évtizedek óta a rendezetlen tulajdonviszonyok miatti problémákkal?

Országosan is egyedülálló a csillebérci üdülőtelep helyzete. Az 1930-as, 40-es évek zsidótörvényei miatt alakítottak ki egészen apró méretű parcellákat a területen, osztatlan közös tulajdonban. Ez a tulajdonjogi helyzet ma is fennáll, több száz tulajdonosa van az öt helyrajzi számon lévő területnek. A tulajdonviszonyok rendezetlensége számos probléma forrása, sok örökösödési vita is emiatt áll fenn. További nehezítő körülmény, hogy a közterületként használt ösvények, szűk utak is részei is a nagy, közös tulajdonú területeknek, ám a keskeny kialakításuk miatt egyes házakat gépjárművel nem lehet megközelíteni, illetve új közművek – például a környékről hiányzó csatornahálózat – kialakítását sem teszik lehetővé a jelenlegi szabványok.

Hogyan lehet rendbe tenni ezt a bonyolult tulajdonjogi helyzetet?

Számos jogszabály alól felmentést kell kérni ahhoz, hogy önálló, 1/1-es tulajdonú ingatlanokként lehessen bejegyezni a kialakult, 2-300 négyzetméteres használati egységeket, továbbá a közműszolgáltatók által is elfogadott magánútként létezhessenek a közös területeken található keskeny utak, ösvények, lépcsők. A felmentést egy új jogszabály adhatja meg, aminek megalkotását évekkel ezelőtt az önkormányzat kezdeményezte. A minisztériumokkal történt, hosszas egyezetési folyamat eredményeként elkészült a törvénytervezet normaszövege, illetve ehhez kapcsolódón a kerületi rendezési terv, amiket a egyeztetni szeretnénk a csillebérciekkel.

Kerítések, támfalak, vagy egyes épületek bontását előírná az új rendezési terv?

A korábbi terv a szabványoknak megfelelő, széles utakat jelölt ki, ám ezek kiépítése a meglévő kerítések, támfalak nagyarányú bontását, sőt, több helyen házak eltűntetését igényelte volna. A tervezett új szabályok szerint viszont a létező kerítések, támfalak nagyrészt megmaradhatnának, épületet pedig egyáltalán nem kellene bontani. A célunk az, hogy a nem beépíthető területrészeken magánutak alakulhassanak ki. Ezek szélességét korábban 5–5,5 méterben határozta meg a rendezési terv, a továbbiakban viszont – a támfalakhoz, kerítésekhez igazítva – 3–3,5 méterre lecsökken a minimális szélesség. Fontos tudni, hogy a magánutak tényleges kiépítéséről maguk a tulajdonosok dönthetnek majd, így ezek akkor fognak megvalósulni, ha a költségeket is vállalni tudják.

Mi lesz azokkal a házakkal, amik engedély nélkül épültek?

A tulajdonjogi rendezetlenség egyik következménye az is, hogy sok illegális építkezés indult meg a területen. Az illegálisan kialakított épületeket nem szeretnénk legalizálni, ez semmiképpen sem célja a terület rendezésének, de valahol meg kell húzni a határt. A törvény és a rendezési terv a 2019-es állapotokat fogja kiindulási alapnak tekinteni. Ekkor ortofotó készült a területről, valamint geodéziai felméréssel pontosan meghatároztuk az összes kerítés, támfal, épület helyzetét. Öt évvel ezelőtt változtatási, majd később építési tilalmat is elrendeltünk az üdülőterületre, azok az építkezések, melyeket ezek megsértésével végeztek a törvény erejénél fogva nem kapnak automatikusan fennmaradást. Az építési tilalom az új rendezési terv hatályba lépéséig fog hatályban maradni.

Változna a terület övezeti besorolása, beépíthetősége?

Nem, az adottságai miatt üdülőterület marad a környék, és az építési paraméterek is a korábbi szabályozási terv előírásait fogják követni. A környéken élők igényei alapján nem szeretnénk, ha alapvetően megváltozna a terület használata, cél, hogy megőrizzük a hely nyugalmát és csendjét. Fontos, hogy ne nőjön a kisforgalmú utak terheltsége, átmenő forgalom ne alakulhasson ki, védve ezzel a környező lakóterületeket is.

 

Amennyiben az új törvényt és az építési szabályzatot a lakosság támogatja és ezek hatályba lépnek, mit kell tenniük majd az érintetteknek, hogy önálló tulajdonosokká váljanak az általuk használt területen?

A tulajdonosok koordinálásának feladatát az önkormányzat magára vállalja, ezzel együtt, a jogi feltételek megteremtése mellett is szükség lesz az itt élők összefogására, együttműködésére. A tulajdonostársak többségének alá kell majd írnia a telekalakítási vázrajzot, ami lehetővé teszi, hogy a saját tulajdonukba kerüljenek az általuk használt területrészek. Mivel ezt korábban akár egyetlen tulajdonostárs is meghiúsíthatta (a tulajdonközösség megosztására tett egyik próbálkozás 1985-ben épp így hiúsult meg), ezért az a törvényalkotó szándéka, hogy egy olyan jogszabály kerüljön elfogadásra, ami alapján nem szükséges a tulajdonosok 100%-ának hozzájárulása. A részletszabályokat a parlament elé kerülő törvényjavaslat, valamint az annak végrehajtását szabályozó Kormányrendelet fogja tartalmazni.

Hogyan véleményezhetik a csillebérciek az új törvény és az építési szabályzat tervezetét?

Az Önkormányzat honlapján külön felület áll rendelkezésre a csillebérci üdülőterülettel kapcsolatos anyagok megismerésére. Írásban a csilleberc@hegyvidek.hu mail címre lehet eljuttatni az észrevételeket, illetve terveink között szerepel, hogy személyesen, egy fórum keretében is elmondhatják majd véleményüket az érintettek.