Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Süni óvodák

Óvodavezető: Szép Alexandra
SUNI_logo-854x873
Székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 29.
Telefonszám: 355-49-94
E-mail: suni.ovodak(kukac)hegyvidek.hu
Tagóvoda: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 18.
Telefonszám.: 355-39-65
Honlap: www.suniovodak.hu
Engedélyezett csoportok száma Max./min. csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
4 16-25 81
3 16-25 60

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára kell hagyjuk a gyermeket, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet.”

Maria Montessori 1932

A Süni Óvodák Budapest Hegyvidék XII. kerületének ékessége. A zöld övezeti részen elhelyezkedő, kertes házak között található óvoda családias jellegéhez az épületi sajátosságok mellett (villa épület), a kis létszámú közösség is hozzájárul. Az intézmény fenntartója a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat. Az óvoda két épületből áll (Németvölgyi út 29., Orbánhegyi út 18.). Közlekedés szempontjából mind a kettő könnyen megközelíthető.

A központi óvodában 4, a tagóvodában 3 homogén csoport található.

Mindkét óvodánk kerttel, udvarral rendelkezik, ahol a játék során a gyermekek testi és lelki fejlődése egyaránt biztosítható.

suni-ovoda-4

A csoportszobák és az udvar berendezése esztétikus, biztonságos. A nyitott polcrendszerek biztosítják a gyermekek szabad játékválasztását. Az óvoda sajátossága, hogy a Montessori didaktikai eszközök nagyobb részben teljes készlettel, részlegesen pedig minden csoportban megtalálhatóak. A játékeszközök bővítése folyamatos. Lehetőségünk van a fejlődő világ tempójával haladni, és a kezdeményezéseket IKT eszközökkel színesíteni. Mindkét épület tornateremmel rendelkezik.

A csoportokban két fő óvodapedagógus dolgozik, munkájukat dajka vagy pedagógiai asszisztens segíti. Az együttműködés során a pedagógiai célok, feladatok azonosak a helyi pedagógiai programban megfogalmazottakkal.

Az intézményben dolgozó pedagógusok jól felkészült szakemberek, néhányan közülük több diplomával rendelkeznek, akik az óvoda többi dolgozójával együttműködve alapozzák meg a szeretetteljes, biztonságos légkört a gyermekek számára. A további fejlesztő munkát logopédus, mozgásterapeuta, gyógypedagógus, gyógytornász és fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkező óvodapedagógus végzi mindkét épületben.

Értékeink, sajátosságaink

A SÜNI ÓVODÁK nevelési programjában is figyelembe vettük Maria Montessori nevelési elveit, és a mai kor igényeihez igazítva alkalmazzuk. Egyik alapelv, hogy minden gyerekben megvan a cselekvési vágy, a világ megismerésének igénye és ennek kibontakoztatását kell elősegíteni.

Nevelésünk mottója: „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló kötetlen vagy kötelező tevékenységek, foglalkozások keretében valósul meg.

A Süni Óvodák Pedagógiai Programja útmutatást ad az óvodapedagógusoknak a képességfejlesztés területeinek tartalmára vonatkozóan, segíti az óvodapedagógusok tervezőmunkáját, és tájékoztatást ad a szülőknek is az óvodai nevelés tartalmi jellemzőiről.

Óvodánk nevelési célja

A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével úgy alakítjuk, fejlesztjük óvodásaink képességeit, készségeit, hogy nyitottak legyenek a világ felé, alkalmassá váljanak az ismeretek befogadására és az iskolai életre. Montessori pedagógiáját követve erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevelünk.

A testi és lelki szükségletek harmonikus összehangolása érdekében tervezzük a napi és a heti életritmust.

Kiemelt feladatunk a csoporton belüli differenciált foglalkoztatás. A gyermekek saját tapasztalatok alapján tesznek szert az alapvető ismeretekre, problémamegoldó gondolkodásra.

A gyermekek személyiségfejlesztését, tehetséggondozást a különböző tevékenységek során valósítjuk meg. Tudatosan beépítjük a nevelési feladatok közé:

 • anyanyelvi nevelés során a kommunikáció és metakommunikáció fejlesztését;
 • zenei nevelés során a ritmus- és hallásfejlesztést, a kottaírás előkészítését;
 • testnevelési foglalkozásokon a tartásjavítást, gerinctornát, lábtornát;
 • vizuális nevelés során a különböző ábrázoló technikák és -eszközök megismertetését.
suni-ovoda-kep2

Az intézmény ellátja az olyan ép értelmű sajátos nevelési igényű gyermekek integrált

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján:

 • érzékszervi(látási) fogyatékos gyermek
 • érzékszervi (hallási) fogyatékos gyermek 25-40 dB,
 • mozgásszervi fogyatékos gyermek,
 • beszédfogyatékos gyermek,
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek,
 • autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek.

A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadásakor biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket.

A szülők igényeit figyelembe véve olyan külső szolgáltatók részére biztosítjuk a tornatermet, akiknek a tevékenysége a nevelési programunk szellemiségével összhangban van, segíti az alapfeladataink ellátását és a gyermekek egészségére fejlesztő hatású (úszás, néptánc, judo, Süni torna). A környezet megismerésére nevelést kiegészítjük helyszíni foglalkozásokkal ornitológus szakember irányításával.

Hagyományaink

Óvodánk kiemelt figyelmet fordít a gyerekekkel, családokkal együtt történő hagyományőrzésre, egymás értékrendjének megismerésére. A közös élmények elősegítik a pozitív kötődést, a csoportlégkör pozitív irányú fejlődését.
Ennek érdekében évről évre megrendezésre kerül a:

 • a családi játszódélután,
 • a karácsony és húsvét előtti alkotódélután,
 • a farsang,
 • közös kézműves tevékenységek,
 • anyák napjához kapcsolódó játszódélután,
 • Gyermeknap,
 • az óvoda kertjében növényültetés a szülőkkel, gyerekkel,
 • a kerület által szervezett családi rendezvények és fórumokon való részvétel.

Továbbá:

 • „SÜNIMŰHELY” alkotó napokon, nagy figyelmet fordítunk a fejlesztésre és a tehetséggondozásra. „Tátika”- zenei-irodalmi, „Töprengő”- külső világ tevékeny megismerése, „Mozgolódó”-mozgás, „Ecsetelő”- vizuális műhely)
 • kirándulások
 • rendszeres állatkerti látogatások
 • színház- és múzeumlátogatás
 • Jeles napok – Föld napja, Állatok világnapja, Víz világnapja, Madarak, fák napja

Kapcsolat a szülői házzal

Óvodánkban a szülőkkel jó nevelőpartneri kapcsolatot alakítottunk ki és a gyermekek, szülők jogait, kötelességeit érvényre juttatjuk. A közös ünnepek szervezésével, lehetőséget teremtünk egymás szokásainak, értékrendjének még jobb megismerésére.

A SÜNI ÓVODÁKAT elhagyó gyermekek nyitottak, érdeklődő beállítódással tekintenek az iskola felé. Az iskolai életet zökkenőmentesen szokják meg és a követelményeknek személyiségük zavara nélkül képesek eleget tenni.

A Süni Óvodákért Alapítvány célja az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek biztosítása, hátrányos helyzetű csoportok, gyermekek, kisebbségek felkarolása, társadalmi integrációjuknak, esély- egyenlőségük támogatása.

Számlaszám: 11600006-00000000-34833915

Kívánjuk, hogy jövendőbeli óvodásaink is jól érezzék magukat, mint egy nagy családban, ahol figyelnek egymásra, segítenek egymásnak és a szeretet betölti életüket.

Szép Alexandra és az óvoda nevelőtestülete