Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Fekete István Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI

Intézményvezető: Dr. Somogyiné Takács Andrea felkete_logo
Cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.
Telephely címe: 1125 Budapest, Alsó Svábhegyi út 2.
Tel.: +36 1 355 0736
E-mail: info@bp12feketei.hu kapcsolat@bp12feketei.hu
Honlap: http://feketeistvaniskola.hu
Engedélyezett csoportok száma Átlagos csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
2
6
26

fekete0011

Óvodánk 2018-ban alakult a Fekete István Általános Iskola és EGYMI tagintézményeként, a kerületben élő sajátos nevelési igényű (autizmus spektrum zavar, értelmi akadályozottság, egyéb pszichés fejlődési zavar) óvodások ellátására.

Óvodai csoportjaink 2022 szeptemberétől az Orbánhegyi úti központi intézményből a Hegyvidéki Mesevár Óvoda épületében elhelyezkedő telephelyére, az Alsó-Svábhegyi út 2-be költöznek.

Szemléletünk

Pedagógiai szemléletünk középpontjában a gyermek és a család holisztikus egysége áll, nevelési feladataink mellett az otthoni életet és fejlesztéseket is segítjük, a szülőkkel szoros együttműködésre törekszünk. Óvodánkban szakképzett gyógypedagógusok és asszisztensek látják el a nevelési feladatokat. Szakértelmükkel, empátiájukkal és gyermekszeretetükkel segítik az óvodába járó gyermekek fejlődését.

Kiemelt szerepet kap óvodánkban az egyéni, differenciált bánásmód, emellett nagy hangsúlyt fektetünk a játékos tanulásra, fejlesztésre. Az óvodai nevelés közvetlenül és közvetetten segíti, előkészíti a sikeres továbblépést az iskolai közösségbe.

Módszertani alapelveink:

 • Protetikus óvodai környezet: bejósolhatóság kiszámíthatóság megteremtése – az idő és a tér strukturálásával – napirendekkel, munkarendekkel, előre jelzett a feladatok mennyisége, időtartama, helyszíne
 • Előre látható, egyértelműen jelzett szabályok – vizuális támogatás (pl. szabálykártyák)
 • Egyénre szabott motivációs és jutalmazási rendszer
 • Fejlesztés egyénre szabott feladatokkal – részképességek fejlesztése, kognitív készségek fejlesztése, figyelem és gondolkodás (logikai következtetések, problémamegoldó képesség, téri idői relációk, matematikai készségek előkészítése -rendszerezés, csoportosítás, logikai mátrix, emlékezet) fejlesztése
 • Ismeretek elsajátítása természetes élethelyzetekben, gyakorlatiasan, lehetővé téve az általánosítást
 • Szociális és kommunikációs készségek fejlesztése mindennapos szociális készségfejlesztő foglalkozásokon, amelyek során fejlődik:
 • a másokkal való kapcsolatteremtés, kooperáció
 • szabályok ismerete és betartása, szociális rutinok alkalmazása
 • információk és élmények megosztása
 • felnőtt instrukcióinak megértése
 • figyelem egymásra
 • beszélgetési készségek, interakciók
 • kezdeményező viselkedés
 • önismeret, magunkról való tudás, reális énkép (erősségeink, fejlesztendő területeink)

 

MINDENNEK ALAPJA A JÁTÉK, A JÁTÉKKAL ÉS JÁTÉKRA NEVELÉS

fekete0022

Óvoda programunk főbb elemei

A Babzsák Fejlesztő Program olyan kiscsoportos, térben, időben, tartalmában és eszközeiben előre megtervezett és megszervezett szituáció, amely alkalmas lehet társas helyzetekben szükséges szociális és kommunikációs készségeink kialakítására, fejlesztésére és gyakorlására. A foglalkozásokon játékos formában tudjuk a kommunikációs funkciókat (kérés, visszautasítás, figyelemfelhívás, információátadás, információkérés) és a szociális funkciókat (várakozás, sorra kerülés, udvariassági szabályok, érzelmek stb.) is gyakorolni, fejleszteni.

A mozgásfejlesztés legáltalánosabb célja a mozgás iránti igény felkeltése, mozgás szeretetének kialakítása, az egészséges életmódra nevelés. A mozgás fejlesztése felméréseken alapul, egyéni célokat határozunk meg, köztük az egyéni segítségadás módját is. A mozgásfejlesztés fő területei: játékos, utánzó gyakorlatok, fejlődéstani nagymozgások kialakítása, korrigálása, mozgásos és zenés játékok, testséma, testtudat, ritmusérzék fejlesztése.

Az ábrázolás-alakítás fejlesztő foglalkozások célja egyrészt a tárgyakkal való olyan szintű manipuláció, amely képessé teszi a gyermeket tevékenységek elvégzésére, a funkcionális eszközhasználatra, másrészt szabadidős készségek tanítása, életkorának megfelelő szabadidős tevékenységek megismertetése.

A zenei nevelés lehetőséget nyújt a zene, a ritmus személyiségformáló szerepének megalapozására, és az érzelmekre való hatás mechanizmusával már ezen a szinten is formálja a személyiséget. A zenei nevelés célja és feladatai: a zenei érdeklődés felkeltése, a hallásfigyelem és diszkrimináció fejlesztése, a környezet hangjainak felismerése, differenciálása, a ritmusérzék fejlesztése, a gyermek érzelmi életének fejlesztése, hangulatkeltés, motiválás, népi mondókák, versek, énekek megtanítása, a zenehallgatás megszerettetése, hangszerek felismerése, megszólaltatása, a csend, a zörejek, a zene differenciálása, szerepének értékelése.

Munka jellegű tevékenységek: önellátás, önkiszolgálás, házimunka. Az óvodánkba járó gyermekeknél tapasztalható a célvezérelt viselkedések sérülése, amely a mindennapos önellátást is jelentősen akadályozhatja. Feladatunk az önkiszolgálási készségek tudatos kialakítása, fejlesztése. A fejlesztés területei: szobatisztaság, étkezés, öltözés, tisztálkodás, elemi házimunkák.

fekete0033