Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

ELTE Gyakorló óvoda

Óvodavezető: Krajcsovitsné Dőry Krisztina main_header_logo
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 29.
Tel.: 356-40-46
E-mail: eltegyakovi17@gmail.com
Honlap: www.elteovi.hu
Engedélyezett csoportok száma Max./min. csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
4 vegyes összetételű 25 100

Pedagógiai programunk:

Nevelőmunkánkat a Nevelőtestület által készített, a szülők által véleményezett és a fenntartónk által jóváhagyott programunk alapján folytatjuk.

Az óvodát nevelő intézménynek tekintjük, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére valónak tartjuk.

Nevelésfilozófiánk alapja a humanizmus, elveink ebből következően:

  • A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítésével adottságaik és képességeik fejlesztése a korosztályi és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
  • A gyerekek megismerése és megértése, elfogadása, szeretete, nem pedig viselkedésük és tulajdonságaik előrejelzése, kritikája.
  • Életszerű és élményszerű körülmények és feltételek között spontán és pedagógusok által tudatosan irányítottan megszerzett tapasztalatok feldolgozásával és továbbfejlesztésével a gyermeki kíváncsiságból kiindulva és azt fenntartva a különböző szükségletek kielégítése.

elte_gyakorlo

Fő feladatunknak tekintjük a 3-7 éves gyerekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének és családi hátterének, neveltetésének szem előtt tartásával az egészséges és harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges szociális érettség, kompetenciák alakítását, a tanulási képességeket meghatározó megismerési funkciók fejlesztését. Valljuk, hogy óvodai nevelés csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges, s csak ez a körül ölelő védettség adhatja meg a gyermekek számára azt az érzelmi biztonságot, mely kiegyensúlyozott fejlődésük záloga.

Jót és jól játszani – ez a gyermek dolga az óvodában!

A játék a gyermek fejlődésében alapvető fontosságú, semmi mással nem helyettesíthető életforma. A játék során ismerkedik a világgal, tárgyakkal és azok tulajdonságaival, fejlődik mozgása, értelmi képességei, érzelemvilága, növekszik önállósága, magabiztossága, kitartása, alakulnak társas kapcsolatai, fejlődik egész személyisége.

Mindebből következően alapelvünk, hogy minél több időt, alkalmat, eszközt, többfajta lehetőséget biztosítsunk az elmélyült játékra, a közös élményekre, a játékban játékosan megszervezett tapasztalatszerzési lehetőségekre, s ezáltal a spontán tanulás feltételeinek megteremtésére.

Fontosnak tartjuk a közösségi élet tudatos alakítását, ezért minden csoport a szülők bevonásával kialakította a saját közösségi hagyományait (kirándulások, színházlátogatások, farsangi mulatság, Karácsony, Húsvét, Mikulás, évzáró ünnepségek, nyílt napok stb.).

A szülők kéréseit figyelembe véve külön foglalkozásokat is szervezünk külsős szolgáltatók bevonásával, melyek önköltségesek (úszás, foci, jóga).

Tárgyi feltételek:

A Gyakorló Óvoda 1975 óta működik a kerületben az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóintézményeként. 2006 novemberében költöztünk át a Csörsz utcából ebbe a teljesen felújított, gyakorlóintézményi céloknak is megfelelően átalakított épületbe, amiben 2017 nyarán teljes körű energetikai felújítás történt. Az emeleten és a földszinten 2-2 tágas, világos csoportszoba, az alagsorban pedig egy nagyméretű tornaterem található, melyek optimálisan biztosítják a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges kulturált, esztétikus, biztonságos környezetet. A helyiségek berendezése, felszereltsége színvonalas, tálalókonyháink a HACCP előírásoknak megfelelőek. A gyermekcsoportok korszerű játékeszközökkel, taneszközökkel gazdagon ellátottak.

Játszóudvarunk szintén teljesen felújított, az Európai Uniós előírásoknak megfelelően kialakított, mely bármely évszakban biztosítja a gyerekek számára szükséges mozgásteret. Árnyas fák, újonnan telepített növények, vidám játékeszközök teszik még barátságosabbá a naponta használt kertet. Rövid távú terveink között szerepel egy sportudvar kialakítása is.