Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

HIRDETMÉNY bírósági ülnökök soron kívüli választásáról

HIRDETMÉNY bírósági ülnökök soron kívüli választásáról

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

 

A köztársasági elnök 174/2023. (VIII. 24.) KE határozatában – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a 2023. évi soron kívüli ülnökválasztást 2023. szeptember 1. napja és 2023. november 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki tekintettel arra, hogy a 2023. tavaszán lezajlott ülnökválasztás során nem sikerült szükséges számban ülnököt választani.

 

Az ülnökök megbízatása négy évre szól.

 

Budapest Főváros XII. kerülete a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességi területéhez tartozik.

 

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 76.SZ/2023. (VIII. 11.) OBHE határozata alapján Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Budai Központi Kerületi Bírósághoz választhat ülnököket, kizárólag a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró tanácshoz.


A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

 

Az ülnök a megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. A munkavállalói – szakmai, érdekvédelmi – szervezetben való részvétel nem politikai tevékenység.

 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság


  1. pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

 

  1. nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

 

 

A Be. 680. § (5) bekezdése szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 

Az ülnökök megválasztására Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő- testülete, illetőleg a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei jogosultak.

 

A Bjt. 214. § rendelkezései értelmében a jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét (viselt név és születési név), születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, elérhetőségét, valamint az aláírását tartalmazza.

 

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület, fővárosi közgyűlés részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Ha a jelölt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

 

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

 

  1. nyomtatvány a Bjt. 213. § (2) bekezdése alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökének jelöléséhez
  2. nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
  3. hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni a jelöléshez)
  4. nem pedagógus ülnökjelöltnek igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus, egyéb alkalmazási feltételeket igazoló diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás)

 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés menetéről tájékozódhat a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ErkolcsiKerelemInditasa.xhtml felületen.

 

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, valamint a jelölt által kitöltendő nyomtatvány, továbbá az ülnök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

Az ülnökök jelölésével, választásával kapcsolatban a +36/20/507-6070-es telefonszámon dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna jegyzői referensnél lehet érdeklődni.